Stro­na www do 70% szybsza 

Start w pół sekundy

50-80% MNIEJ TRANSFERU DANYCH

Inteligentne pobieranie

Formatowanie tekstu

Zarządzanie treścią

Nowoczesność i tradycja w jednym

Eko design

Sklep on-line

do 70% szybciej

Praw­dzi­wa oszczęd­ność w dostę­pie do Two­jej strony. 

Start w pół sekundy

Możesz zaosz­czę­dzić czas i posta­wić stro­nę na popu­lar­nym gotow­cu. Nie­ste­ty ten czas musisz wte­dy poży­czyć od swo­ich klien­tów. Dokład­nie 1 sekun­dę per klik­nię­cie. Niby mało, ale żeby przej­rzeć stro­nę, ofer­tę i port­fo­lio potrze­ba oko­ło 60 klik­nięć. Teraz dzię­ki opty­ma­li­za­cji i nowe­mu sil­ni­ko­wi użyt­kow­ni­cy nie muszą cze­kać na stro­nę dodat­ko­wych 60 sekund. Zmia­na nie­wiel­ka, chy­ba że Twój kon­tra­hent spie­szy się wła­śnie na spo­tka­nie albo ktoś szu­ka ofer­ty jadąc w pocią­gu ze sła­bym zasię­giem. Wte­dy każ­dy kilo­bajt się liczy. 

Klikaj w czerwony guzik - Ile muszę czekać aż strona pojawi się na ekranie? JJMH ENGINE Szablony typu Wordpress Brak optymalizacji

50-80% MNIEJ TRANSFERU DANYCH

Algo­rytm opty­ma­li­za­cyj­ny dba o ilość prze­sy­ła­nych danych. Każ­de zdję­cie, tre­ści i kody stro­ny pod­da­wa­ne są pro­ce­so­wi opty­ma­li­za­cji przed wysła­niem do prze­glą­dar­ki użyt­kow­ni­ka. Wpły­wa to bez­po­śred­nio na szyb­kość łado­wa­nia stro­ny i jej lek­kie dzia­ła­nie. Róż­ni­ca w roz­mia­rze pomię­dzy zdję­ciem zro­bio­nym tele­fo­nem i zapi­sa­nym do pli­ku a wer­sją po opty­ma­li­za­cji do sie­ci może wynieść nawet 70% roz­mia­ru. Kody stro­ny i zapy­ta­nia do bazy danych są dodat­ko­wo kom­pre­so­wa­ne. Dzię­ki temu kod zaj­mu­je do 75% mniej miej­sca. Ten zysk wystę­pu­je przy otwar­ciu każ­dej pod­stro­ny Two­je­go ser­wi­su www. 

Inteligentne pobieranie

Algo­rytm pro­gre­syw­ny dba o to, by urzą­dze­nia pobie­ra­ły tyl­ko nowe i potrzeb­ne infor­ma­cje. Decy­du­je o roz­mia­rze i jako­ści obra­zów prze­sy­ła­nych do urzą­dze­nia, któ­re trzy­ma w ręku Twój klient. Zdję­cia po dosto­so­wa­niu roz­mia­ru są auto­ma­tycz­nie wyostrza­ne. Algo­rytm dzie­li stro­nę na kawał­ki, w pierw­szej kolej­no­ści łado­wa­ny jest tyl­ko pierw­szy ekran. Potem zależ­nie od wyko­na­nej akcji — prze­wi­ja­nie, kli­ka­nie, nasu­nię­cie kur­so­ra — doczy­ta­ne zosta­ną kolej­ne infor­ma­cje w takiej ilo­ści, jaka naj­le­piej i naj­szyb­ciej spraw­dzi się na danym urzą­dze­niu. Dzie­je się to bez prze­ła­do­wa­nia stro­ny. Dzię­ki temu moż­na wyświe­tlić następ­ną pod­stro­nę pobie­ra­jąc nawet 60% mniej danych. Z dru­giej stro­ny — jeże­li użyt­kow­nik prze­glą­da treść na dużym ekra­nie algo­rytm wyśle obra­zy w bar­dzo wyso­kiej jakości. 

0.3 MB 1.7 MB 3.5 MB Odpal symulację - Ile muszę czekać na załadowanie strony na telefonie 3G? JJMH ENGINE Szablony typu Wordpress Brak optymalizacji

Formatowanie tekstu

Algo­rytm typo­gra­ficz­ny dba o deta­le, któ­re wywo­dzą się ze szla­chet­ne­go warsz­ta­tu skła­du tek­stu przez zece­rów. Ana­li­zu­je tek­sty wyświe­tla­ne na stro­nie przed wysła­niem ich do okna prze­glą­dar­ki. Dzie­li sło­wa na syla­by, co pozwa­la na pra­wi­dło­we prze­no­sze­nie ich w ponad 50 języ­kach. Algo­rytm pil­nu­je prze­no­sze­nia poje­dyn­czych zna­ków do nowej linii, usu­wa podwój­ne spa­cje, dba o uży­cie pra­wi­dło­wych cudzy­sło­wów i wie­lu innych. Dzię­ki temu możesz sku­pić się na tre­ści, a spra­wy tech­nicz­ne zro­bią się automagicznie. 

Zarządzanie treścią

Nasz sys­tem dba o Two­je zdro­wie psy­chicz­ne — zmia­ny są zapi­sy­wa­ne auto­ma­tycz­nie (od razu!) po edy­cji kon­kret­ne­go pola, bez koniecz­no­ści odświe­ża­nia i akcep­to­wa­nia kilo­me­tro­wych for­mu­la­rzy. Dzię­ki temu nie zgu­bisz danych nawet wte­dy, gdy w trak­cie pra­cy zawie­dzie urzą­dze­nie. CMS umoż­li­wia samo­dziel­ną kon­tro­lę nad tre­ścią całej stro­ny. Możesz edy­to­wać tek­sty, wgry­wać zdję­cia, publi­ko­wać posty z kom­pu­te­ra lub urzą­dze­nia mobil­ne­go. Wpro­wa­dzo­ne dane są opty­ma­li­zo­wa­ne przed wyświe­tle­niem na stronie. 

EKO DESIGN

Mniej pobie­ra­nych danych i mądrzej pobie­ra­ne dane to oszczęd­ność w zuży­ciu prą­du dla ser­we­ra i dla użyt­kow­ni­ka. Stro­na podzie­lo­na na pacz­ki i łado­wa­na ade­kwat­nie do dzia­łań i urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka to mniej zuży­te­go prą­du na pobie­ra­nie danych i oszczęd­ność bate­rii. Dzię­ki nasze­mu sil­ni­ko­wi Two­ja stro­na nie prze­kro­czy limi­tów trans­fe­ru i nie będziesz musiał dopła­cać do utrzy­ma­nia stro­ny w ramach hostin­gu. Za czy­ta­nie Two­jej stro­ny czy­tel­ni­cy mobil­ni zapła­cą mniej i otrzy­ma­ją tre­ści szyb­ciej. Nie zawsze dostęp­ne jest łącze LTE, nasze stro­ny dzia­ła­ją szyb­ko rów­nież na 3G2G. Nie zmie­ni­my całe­go świa­ta na raz, ale spra­wi­my, że będzie tro­chę lep­szy przy każ­dym następ­nym pro­jek­cie. Zmień swo­ją stro­nę na eko friendly. 

Nowoczesność i tradycja w jednym 

Nasze roz­wią­za­nie korzy­sta z naj­now­szych tech­no­lo­gii, jed­nak nie zapo­mi­na­my o użyt­kow­ni­kach star­szych urzą­dzeń. Sil­nik dosto­so­wu­je sto­pień zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go pro­jek­tu do urzą­dze­nia, z jakie­go korzy­stasz. Zapew­nia­my zgod­ność do 6 lat wstecz. 

Zasto­so­wa­nie dyna­micz­nych tech­no­lo­gii AJAX/JSON/PHP pozwa­la na sekwen­cyj­ne łado­wa­nie stro­ny. Dzię­ki temu nawet na wol­nym łączu pro­jekt poja­wi się w oko­ło 1 sekun­dę, a wszyst­kie dodat­ki po oko­ło 3 sekun­dach. Przy prze­wi­ja­niu stro­ny będzie ona doczy­ty­wać nowe infor­ma­cje w tle dobu­do­wu­jąc kolej­ne seg­men­ty do oglą­da­nia bez potrze­by odświe­ża­nia stro­ny i ponow­ne­go łado­wa­nia ramy stro­ny i nagłówków. 

OTWIERASZ SKLEP

Szyb­ki, wygod­ny, bez zbęd­nych dodat­ków. Zbu­du­je­my sklep ide­al­ny dla Two­ich klientów. 

ZOBACZ DEMO

POROZMAWIAJMY

Proponujemy zaawansowany minimalizm, który usprawnia komunikację.

KONTAKT

2010-2019 © J&J MEDIA HOUSE SP ZOO

KONTAKT

TECHNOLOGIA

USŁUGI

PORTFOLIO

KLIENCI

START