ILUSTRACJE

Tworzymy treść wizualną

Zdjęcia natychmiastowe

Masz pro­mo­cję. Jest event. Trze­ba opu­bli­ko­wać na Face­bo­ok, na Insta­gram, na social media i na szyb­ko. Wyko­nu­je­my od ręki zdję­cia loka­li­za­cji, pro­duk­tów, wyda­rzeń. Klient dosta­je zdję­cia tuż po wyko­na­niu. Korzy­sta­my z urzą­dzeń, któ­re mają wbu­do­wa­ny router, zgry­wa­my zdję­cia na tele­fon i są goto­we do publi­ka­cji. Pla­nu­je­my posty na FB razem z klien­tem. Wycho­dząc ze spo­tka­nia mate­riał jest już wgra­ny do Inter­ne­tu i przy­go­to­wa­ny do publikacji. 

Transmisja / na żywo

Na Face­bo­ok / Insta­gram. Two­rzy­my krót­kie fil­my do sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych — zapro­sze­nia na wyda­rze­nia, infor­ma­cyj­ne, pro­mo­cyj­ne, fol­low-up. Budu­je­my con­tent razem z Tobą. Usta­wia­my plan zdję­cio­wy (pro­sty lub zaawan­so­wa­ny), usta­wia­my kame­rę, robi­my pró­bę i włą­cza­my live stre­am na Two­im fanpage. 

Produkcja video

Zaj­mu­je­my się pre­pro­duk­cją, pisze­my sce­na­riusz, rekru­tu­je­my akto­rów i arty­stów, reali­zu­je­my plan zdję­cio­wy, wyko­nu­je­my mon­taż i post­pro­duk­cję. Wyko­na­my rela­cję z wyda­rze­nia, serię wywia­dów, film pro­mo­cyj­ny, rekla­mę, instruk­cję obsłu­gi albo nie­my klip reklamowy. 

Produkcja fotograficzna

Tra­dy­cyj­na sesja zdję­cio­wa. Ple­ne­ro­wa, stu­dyj­na, na loka­li­za­cji, w sie­dzi­bie. Peł­na postprodukcja. 

Projekt graficzny & DTP

Stwo­rzy­my nową iden­ty­fi­ka­cję lub roz­sze­rzy­my ist­nie­ją­cą. Przy­go­tu­je­my rekla­mę w pra­sie, bil­l­bo­ard, nową kam­pa­nię pla­ka­to­wą, przy­go­tu­je­my hasła copyw­ri­ter­skie, skład maga­zy­nu i książ­ki, ulot­ki rekla­mo­wej, zapro­sze­nia i popu­lar­ne­go flay­era. Zaopie­ku­je­my się pro­ce­sem dru­ku we wska­za­nej dru­kar­ni lub weź­mie­my na sie­bie cały proces. 

Wizualizacje teatralne

Przy­go­tu­je­my inte­rak­tyw­ny ele­ment sce­no­gra­fii do teatru XXI wie­ku. We współ­pra­cy z reży­se­rem lub sce­na­rzy­stą opra­cu­je­my for­mę, któ­ra sta­nie się dodat­ko­wym aktorem. 

Formy płatności

Za usłu­gę zapła­cisz od ręki dzię­ki ter­mi­na­lo­wi płatniczemu. 

POROZMAWIAJMY

Proponujemy zaawansowany minimalizm, który usprawnia komunikację.

KONTAKT

2010-2019 © J&J MEDIA HOUSE SP ZOO

KONTAKT

TECHNOLOGIA

USŁUGI

PORTFOLIO

KLIENCI

START